อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการสำหรับปิโตรเลียมในสหรัฐอเมริกา