การศึกษาความเป็นไปได้ในการทำเหมืองแร่เกลือสินเธาว์