ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของการทำเหมืองทองคำในแคนาดา