ประเภทและการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในโรงงานสำหรับการเลือกใช้เครื่องกระจายมวลรวม