รายงานโครงการฝึกอบรมภาคฤดูร้อนเรื่องการศึกษาปูนซีเมนต์ขาว Jk แบบครบวงจร